ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


  ชื่อกระบวนงาน
3 ขั้นตอน สำหรับบุคคลภายนอกการติดต่อขอเอกสารราชการในสถานศึกษา
คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ
คู่มือระเบียบโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]