ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวันสถาปนาโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ครบรอบ 28 ปี
(วันที่ 15 มีนาคม 2566 14.54 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
2
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภัทรา จ
(วันที่ 25 มกราคม 2566 09.46 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
3
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ได้ต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
(วันที่ 25 มกราคม 2566 09.39 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
4
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ได้มอบเกีย
(วันที่ 25 มกราคม 2566 09.33 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
5
นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสุรินทร์ นามอยู่ รอง
(วันที่ 25 มกราคม 2566 09.27 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
6
วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2566 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโ
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.29 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมครู วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันท
(วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09. 21 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
8
วันครู ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดย นางสุภ
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.13 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
9
อบรมโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
(วันที่ 18 มกราคม 2566 09.09 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
10
การอบรมเสริมสร้างความรู้ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(วันที่ 23 กันยายน 2565 12.09 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
11
ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รองผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทนผอ.สพม.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสุภัทรา
(วันที่ 23 กันยายน 2565 12.05 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยานำโดย นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณพร้อมด้วยนางสาวศรัญญา สุนทโรจน์ รองผู้อำนวย
(วันที่ 23 กันยายน 2565 12.01 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
13
โครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
(วันที่ 23 กันยายน 2565 11.59 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
14
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยานำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ มอบหมายให้คุณครูนิราภา อุโมงค์ นำนักเรียนเข
(วันที่ 08 กันยายน 2565 09.54 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 12.18 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
16
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยานำโดย นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 12.15 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
17
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพิ่ม 6 แห่ง ตามมติคณะรัฐม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 12.00 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการศรัญญา สุนทโรจน์ ด้วยความยินดียิ่ง
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 11.55 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
19
NBI-Youth club สุพรรณบุรี #รุ่น11 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 11.52 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
20
พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 11.45 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
21
การประชุมแนวทางการกำหนดพื้นที่เขตบริการ ปีการศึกษา2566 (การปรับปรุงเขตพื้นที่บริการโรงเรียน) ของสำนั
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 11.42 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
22
การสำรวจพื้นที่โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา เพื่อจัดทำผังระดับชั้นความสูงของพื้นที่ เพื่อประมาณการถม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2565 11.37 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
23
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง”การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2565 12.48 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
24
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพั
(วันที่ 08 สิงหาคม 2565 12.45 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
25
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่ม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
(วันที่ 08 สิงหาคม 2565 12.41 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
26
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2565 12.37 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
27
การนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่
(วันที่ 08 สิงหาคม 2565 12.34 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการสร้างวินัย ปลูกจิตสำนึก เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2565 12.31 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
29
ร่วมพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
(วันที่ 10 มิถุนายน 2565 14.23 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
30
การฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (เข็มที่ 3)
(วันที่ 10 มิถุนายน 2565 14.08 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
31
นิเทศภายในชั้นเรียน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2565 13.54 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
(วันที่ 10 มิถุนายน 2565 13.47 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
33
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
(วันที่ 09 เมษายน 2565 14.07 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
34
ร่วมยินดีกับนางสาวจรุงจิต จำปานิล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
(วันที่ 07 เมษายน 2565 13.42 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
35
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Moral-Ethics Camp
(วันที่ 31 มกราคม 2565 11.28 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
36
การนิเทศภายในชั้นเรียน EDUCATIONAL SUPERVISION
(วันที่ 31 มกราคม 2565 11.15 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
37
แสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก Congratulatons and Happy New Year Chief
(วันที่ 27 ธันวาคม 2564 13.42 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
38
พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Minister of Natural Resources and Environment
(วันที่ 27 ธันวาคม 2564 13.38 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน “Student Council Elections” วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564
(วันที่ 27 ธันวาคม 2564 13.36 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมวันคริสต์มาส “Christmas Day” วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564
(วันที่ 27 ธันวาคม 2564 13.31 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
41
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ
(วันที่ 06 ธันวาคม 2564 20.33 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
42
วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาจัดพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในว
(วันที่ 06 ธันวาคม 2564 20.29 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
43
วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผ
(วันที่ 06 ธันวาคม 2564 20.22 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
44
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไ
(วันที่ 06 ธันวาคม 2564 20.19 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
45
วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 น. นางสุทธาสินี เปาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มาตรวจเยี่ยมการ
(วันที่ 06 ธันวาคม 2564 20.14 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
46
14 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัด
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 16.50 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
47
วันเสาร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุว
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 16.47 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
48
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ฝ่ายงานทะเบียนและฝ่ายบุคลากรโรงเรียนหนองวัลย์เปรียง
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 16.42 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
49
วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนหนองวัลย์วิทยานำโดยนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 16.35 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
50
แจ้งตารางตรวจ ATK นักเรียน โดย รพ.สต.ทุ่งคอก
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 16.52 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
51
วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.15 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภัทรา
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 21.13 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
52
วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ภายใต้การบริหารงานของนางสุภัทรา จันทร์สุวรร
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 21.09 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
53
วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปร
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 23.04 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
54
วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา เข้าร่วมประชุมผ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 23.00 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
55
วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรี
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 22.57 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
56
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา นำโดยผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ พร้อ
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 22.53 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
57
27 ต.ค. 64 ผู้อำนวยการโรงเรียน ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
(วันที่ 28 ตุลาคม 2564 15.32 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
58
27 ต.ค. 64 ผู้อำนวยการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สนง. สพม. สพ.
(วันที่ 28 ตุลาคม 2564 15.29 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
59
26 ต.ค. 64 ผู้อำนวยการโรงเรียน นำความห่วงใยจาก สพฐ. สพม. สพ. ให้กำลังใจนักเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัย
(วันที่ 28 ตุลาคม 2564 15.03 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
60
26 ต.ค. 64 ทำความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิด2/2564
(วันที่ 26 ตุลาคม 2564 13.15 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
61
25 ต.ค. 64 ผู้บริหาร คณะครู เข้ารับชมการบรรยาย เรื่อง "ภาวะนำกับการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่ง
(วันที่ 26 ตุลาคม 2564 13.12 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
62
25 ต.ค. 64 นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการในสังกัด สพม.9
(วันที่ 26 ตุลาคม 2564 13.10 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
63
24 ต.ค. 64 ต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชี
(วันที่ 25 ตุลาคม 2564 11.05 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
64
23 ต.ค. 2564 วันปิยมหาราช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้บริ
(วันที่ 23 ตุลาคม 2564 21.12 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
65
20 ต.ค. 64 พานักเรียนรับวัคซีน และ รายงานผลการรับวัคซีน
(วันที่ 22 ตุลาคม 2564 00.13 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
66
19 ต.ค. 64 เวลา 9.00 น. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ด้
(วันที่ 21 ตุลาคม 2564 23.41 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
67
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ประชุม Zoom เพ
(วันที่ 21 ตุลาคม 2564 22.53 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
68
เกษียณ ครูโสภณ สุขัมพรรณ์
(วันที่ 30 กันยายน 2564 14.28 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
69
ผอ.ไปรผดา โปติบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ออกตร
(วันที่ 10 กันยายน 2564 13.56 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
70
วารสารโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
(วันที่ 09 กันยายน 2564 08.47 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรมวัน วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
(วันที่ 19 สิงหาคม 2564 16.05 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
72
ผู้ใหญ่ใจดี มอบโทรศัพท์ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(วันที่ 19 สิงหาคม 2564 15.37 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
73
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเสี่ยงพร้อมมอบถุงยังชีพ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2564 15.32 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
74
sar2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2564 12.01 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
75
sar2561
(วันที่ 28 มิถุนายน 2564 12.00 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
76
SAR ประจำปี 2563
(วันที่ 29 เมษายน 2564 14.56 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
77
รายงานการประเมินตนเองของ สถานศึกษา SELF ASSESSMENT REPORT : SAR
(วันที่ 11 มิถุนายน 2563 09.22 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
78
ปฏิทินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา NW PLC Model กลุ่ม ครู น.ว.สร้างส
(วันที่ 11 มิถุนายน 2563 09.18 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม