ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2565 15.06 น./อ่าน 402)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O40 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2565 15.06 น./อ่าน 430)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 25 สิงหาคม 2565 15.05 น./อ่าน 349)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 13.24 น./อ่าน 382)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15. 08 น./อ่าน 360)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 13.22 น./อ่าน 316)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O21 แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดการพัสดุ
(วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15. 06 น./อ่าน 228)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 12.25 น./อ่าน 344)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 11.21 น./อ่าน 277)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 11.20 น./อ่าน 205)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15. 04 น./อ่าน 246)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15. 36 น./อ่าน 222)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15. 02 น./อ่าน 233)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 15. 00 น./อ่าน 251)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 11.08 น./อ่าน 219)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 11.05 น./อ่าน 277)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O02 ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 23 สิงหาคม 2565 10.59 น./อ่าน 154)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 18.57 น./อ่าน 235)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 18.47 น./อ่าน 1264)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 18.44 น./อ่าน 162)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O03 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 18.29 น./อ่าน 218)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 16.37 น./อ่าน 233)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 16.33 น./อ่าน 293)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 16.21 น./อ่าน 288)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 16.12 น./อ่าน 291)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13. 58 น./อ่าน 364)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 15.56 น./อ่าน 236)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 08 กันยายน 2565 เวลา 09. 47 น./อ่าน 269)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O17 E-Service
(วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 16. 46 น./อ่าน 201)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O09 Social Network
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 15.21 น./อ่าน 175)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O08 Q&A
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 15.16 น./อ่าน 156)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O07 ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 15.13 น./อ่าน 159)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 15.07 น./อ่าน 181)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O01 โครงสร้างสถานศึกษา
(วันที่ 22 สิงหาคม 2565 13.40 น./อ่าน 172)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O05 ข้อมูลการติดต่อ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2565 22.46 น./อ่าน 154)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2565 22.19 น./อ่าน 210)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2565 22.14 น./อ่าน 214)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2565 21.52 น./อ่าน 211)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2565 21.22 น./อ่าน 240)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O13 คู่หรือมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2565 13.48 น./อ่าน 261)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2565 13.43 น./อ่าน 366)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)