O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี [25 สิงหาคม 2565 15.06 น.] อ่าน 122
O40 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน [25 สิงหาคม 2565 15.06 น.] อ่าน 118
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [25 สิงหาคม 2565 15.05 น.] อ่าน 70
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [23 สิงหาคม 2565 13.24 น.] อ่าน 83
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [23 สิงหาคม 2565 13.23 น.] อ่าน 80
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ [23 สิงหาคม 2565 13.22 น.] อ่าน 92
O21 แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดการพัสดุ [23 สิงหาคม 2565 13.20 น.] อ่าน 66
O04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน [23 สิงหาคม 2565 12.25 น.] อ่าน 74
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [23 สิงหาคม 2565 11.21 น.] อ่าน 111
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [23 สิงหาคม 2565 11.20 น.] อ่าน 53