O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี [25 สิงหาคม 2565 15.06 น.] อ่าน 479
O40 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน [25 สิงหาคม 2565 15.06 น.] อ่าน 508
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [25 สิงหาคม 2565 15.05 น.] อ่าน 470
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [23 สิงหาคม 2565 13.24 น.] อ่าน 454
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [11 ตุลาคม 2565 เวลา 15. 08 น.] อ่าน 428
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ [23 สิงหาคม 2565 13.22 น.] อ่าน 380
O21 แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดการพัสดุ [11 ตุลาคม 2565 เวลา 15. 06 น.] อ่าน 285
O04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน [23 สิงหาคม 2565 12.25 น.] อ่าน 406
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [23 สิงหาคม 2565 11.21 น.] อ่าน 316
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [23 สิงหาคม 2565 11.20 น.] อ่าน 248