• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
 • 1.  นายกิตติพงศ์          ขจีรัตน์วัฒนา               ประธานกรรมการ

  2.  นางศิริวรรณ            วัฒน์ผดุงเกียรติ           กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3.  นางสาวทับทิม         จันทร์จู                       กรรมการผู้แทนครู

   4. นายอิทธิพงศ์           เธียรธนารุจน์               กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.  พ.อ.อ.การะเวก        สีทา                           กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  นายวันดี                  หาญกุดเลาะ               กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7.  พระครูใบฎีกาสุรพล มหาปญฺโญ                  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8.  นายสมศักดิ์            จงเพิ่มวัฒนผล             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.  นายโพธิ์                แสงณรงค์                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  10. นายเกรียงศักดิ์        ตันวัฒนเสรี                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  11. นายธนาคม           ขจีรัตน์วัฒนา              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  12. ร.ต.ท.ยงยุทธ      ทองไพรวรรณ                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  13. นายเสริม              แสงอรุณ                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   14. นางสุภัทรา           จันทร์สุวรรณ      กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-02-21 19:21:09 น.

โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี โทรศัพท์: 087-1697118 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]