• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
 • บริหารแบบมีส่วนร่วม
   
  มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
   
  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
   
  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-09-23 11:07:34 น.
  โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี โทรศัพท์: - อีเมล์: [email protected]
  เว็บมาสเตอร์:: เกษสุดา ศรีสิงห์ Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]